Thể loại: Trang sức cao cấp

Christie Trang sức cao cấp

Kim cương mà chăm sóc đó - Anna Hu cho Christie

Khi tài năng, phương tiện và kim cương hợp lực để giúp đỡ những người gặp khó khăn.