ပင်မစာမျက်နှာ

အမြင့်ဆုံးရတနာများသည်အဖိုးတန်သတ္တုများနှင့်ထူးခြားသောကျောက်မျက်ရတနာများကိုသာထုတ်လုပ်သည်။

High Jewellery is about diving deep down into a never-ending fascination, a magic that enchants you and takes you to a fairy tale dimension, where the Dream comes true.

ဂလော်ဒီယာ Carletti Camponeschi, ရတနာရတနာအိပ်မက်

#JewelleryThroughTime #JewelleryThroughTimeBlog #JewelleryBlog #JewelleryBlogger #HighJewellery #HighJewelry #HauteJoaillerie #HauteHorlogerie #love #blog #blogger #dream #JewelryBlogger #JewelryBlogger #luxury #watch